Пропустить новости сайта

  Новости сайта

  (Пока новостей нет)

  Пропустить доступные курсы

  Доступные курсы

  Класичний танец
  Мета: дати студентам уявлення про виховні можливості класичного танцю, на заняттях якого засвоюються основні навички культури руху, закладаються основи правильного , естетично-витриманого виконання різножанрового танцювального репертуару, передбаченого програмою.
  Робоча навчальна програма дисципліни
  «Основи початкового курсу природознавства»

  Метою даної дисципліни є формування у студентів цілісної наукової картини світу, уявлення про цілісність природи і місце людини в ній; розвиток у студентів пізнавального інтересу до вивчення предметів природничого циклу; формування ключових компетенцій: соціальних, полікультурних, інформаційних, комунікативних, саморозвитку та самоосвіти; розвиток загальнонавчальних і спеціальних умінь, способів діяльності щодо вивчення природи (загальнопредметні компетенції); формування емоційно-ціннісного ставлення студентів до навколишнього середовища на основі знань про природу.
  Зміст курсу:
  Змістовий модуль 1.
  Тема 1.1. Всесвіт. Сонячна система.
  Тема 1.2. Земля-планета Сонячної системи.
  Тема 1.3. План і карта.
  Змістовий модуль 2.
  Тема 2.1.Літосфера.
  Тема 2.2.Гідросфера.
  Змістовий модуль 3.
  Тема 3.1.Атмосфера.
  Тема 3.2. Біосфера. Ботаніка.
  Змістовий модуль 4.
  Тема 4.1. Зоологія
  Тема 4.2. Природні зони України та Євразії.
  Тема 4.3 Загальний огляд природи України.

  Список рекомендованої літератури та адреси сайтів:
  1. Багров М.В., Боков В.О., Черваньов І.Г. Землезнавство. – К.: Либідь, 2000.– 464 с.
  2. Бобильов Ю.П. Концепції сучасного природознавства: Навч. посіб. для студ.вузів. – К.: Центр навч. л- ри, 2003. – 244 с.
  3. Волошин І.І. Загальне землезнавство. – К.: НПУ, 2002. – с. 8-22.
  4. Гамбиев А.Н. Жывые пути планеты или колесо жизни. – М.: Мысль, 2004.
  5. Географічна енциклопедія України. В 3-х томах, – К., 1989, 1990, 1993.
  6. Горелов А. А. Концепции современного естествознания. – М.: Центр. – 2010. – 208 с.
  7. Горлова А.А. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие для вузов.– М.: Гуманит. Узд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 512 с.
  8. Горощенко В.М., Мельчаков Л.Ф., Степанов І.А. Основи природознавства. –К : Вища школа, 1998. – 232 с.
  9. Гриньова М.В., Паляниця О.В. Природознавство: навчальний посібник. — Полтава: АСМІ, 2006. — 258 с.
  10. Коробова Т.Б. Основи природознавства: Навч. посіб. для студ. ф-тів по підготовці вчителів почат.кл. пед.ін-тів / Т.Б.Коробова. М.М.Прахов, І.К.Шульга. – К: Рад. школа, 1967. – 240 с.
  11. Петросова Р.А., Голов В.П. Естествознание и основы экологии. Учебное пособие для средних педагогических учебных заведений. – М.: Дрофа, 2007. – 303 с.
  12. Помогайбо В.М. Довкілля: Інтегрований курс: Підруч. для студ. вищих пед. навч. закл. зі спец. «Початкове навч.». – Полтава: Довкілля- К, 2005. – 304 с.
  13. Савченко В.Н., Смагин В.П. Начала современного естествознания. Концепции и принципы. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 2006.
  14. Яришева Н. Ф. Основи природознавства: Природа України. Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2010. – 335 c.

  Інформаційні ресурси
  1. http://geo-teacher.net.ua – Сайт для вчителів географії та природознавства.
  2. http://hipermir.ru – Гіпертекстова онлайн-енциклопедія.
  3. http://www.nationalgeographic.com – Портал Національного Географічного Товариства.
  4. http://www.spacegid.com – Сайт для любителів астрономії.
  5. http://www.subject.com.ua/dovidnik/priroda/index.html – Електронний довідник з природознавства.
  Робоча програма навчальної дисципліни
  Методика викладання природознавства.
  Робоча програма навчальної дисципліни
  Методика викладання природознавства.